Prva stran       E-pošta       Kazalo       Velikost pisave:    
Prva stran
Prva stran : O knjižnici : Katalog informacij javnega značaja


Aktualne knjige

TONE PAVČEK: Majhnice in majnice
_____________
"Branje pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj."
Tone PavčekPriporočamo za branje
Knjižne novosti 2009 - 2017
Najbolj iskane knjige 2009 - 2017
Seznam gradiva kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo
Elektronske knjige na Biblosu
Časniki in časopisi
Katalog informacij javnega značaja

1.  Osnovni podatki o katalogu
2.  Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.4 Seznam predlogov predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3.  Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Naslov: Tržaška cesta 32
Pošta: 1360 Vrhnika
Telefon: 01 755-31-14
Telefaks: 01 755-38-33
Elektronski naslov: knjiznica@ckv.si
Direktorica: Sonja Žakelj
Odgovorna oseba: Sonja Žakelj
Matična številka: 5052394
Davčna številka: 33782067
Datum prve objave kataloga: 15. 10. 2008
Zadnja sprememba: november 2016

Katalog je dostopen na:
-
svetovnem spletu: http://www.ckv.si
- fizično: v prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:

0/91.011 Dejavnost knjižnic. V okviru te dejavnost zlasti:

 •  ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

SEDEŽ
Tržaška cesta 32
1360 Vrhnika
Tel.: (01) 755-31-14
Sonja Žakelj, direktorica

ENOTA BOROVNICA
Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik
Paplerjeva 23
1353 Borovnica
Tel.: (01) 754-61-45
Vodja enote: Simona Stražišar

Organigram organa
Svet zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika
- Predstavniki Občine Vrhnika: Alojz Suhadolc, Zala Kurinčič in Nataša Tešar
- Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: Andreja Nikolič
- Predstavnica delavcev: Irena Petrović, predsednica sveta


2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Sonja Žakelj
Naslov: Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
Telefon: (01) 755-38-44, 01 7553 114
E-mail: sonja.zakelj@ckv.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU
Evropski register predpisov

Državni predpisi:

Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS, št. 87/2001)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1) (Uradni list RS, št. 35/2005)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4) (Uradni list RS, št. 70/2005)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 96/2005)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002)

Zakon o javnih naročilih (ZJN) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/2004)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004)

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004)

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003)

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/1994, 2/1996, 106/2000, 56/2002)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004)

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003)

Sistemizacija delovnega mesta direktor/direktorice

Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture (Uradni list RS, št. 57/1994)

Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 33/1997)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Uradni list RS, št. 62/1996, (spremembe Naš časopis št. 330, 11.10.2006; Nč št. 340, 27.8.2007; Nč št. 351, 25.8.2008)

2.4 Seznam predlogov predpisov

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Cankarjeve knjižnice Vrhnika

Strateški načrt Cankarjeve knjižnice Vrhnika za obdobje 2015 - 2020(PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2018 CKV (.pdf)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017 CKV (.pdf)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2016 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2015 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2014 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2013 (PDF)

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2012 (PDF)

Poslovno poročilo 2016 (PDF)

Poslovno poročilo 2015 (PDF)

Poslovno poročilo 2014 (PDF)

Poslovno poročilo 2013 (PDF)

Poslovno poročilo 2012 (PDF)

Poslovno poročilo 2011 (PDF)

Program dela 2012 (PDF)

Program dela 2013 (PDF)

Program dela 2014 (PDF)

Letno poročilo javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika za leto 2010 (PDF)

Letni program dela javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika za LETO 2011 (PDF)

 

ARHIV:

Program dela 2009 (PDF)

Poslovno poročilo 2008 (PDF)

Program dela 2008 (PDF)

Program dela 2007 (PDF)

Poslovno poročilo 2007 (PDF)

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seznam zbirk

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3.  Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Postopek dostopa je natančno opredeljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Informacije javnega značaja so prosto dostopne v elektronski obliki na spletnih straneh Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Cankarjeve knjižnice. Delni dostop je omogočen v skladu z 21. členom Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Ur.l.RS 76/05.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je prazen.

 
O knjižnici      Storitve      Za odrasle      Otroci in mladina      Domoznanstvo      Arhiv      Fotogalerija     

Copyright 2008.Vse pravice pridržane. Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika.
Telefon: 01/755 31 14, 051 620 066, e-mail: knjiznica@ckv.si.
Direktorica: Sonja Žakelj. Matična številka: 5052394. Davčna številka: 33782067
Admin | Avtorji: Supernet.si